شايد عشق

                   فريبی خوش باشد

هنگاميکه

           پستان های خورشيد

                       از نگاه شهوتی ماه

                                غرق شکوفه است

و دردی شيرين را

                انتظاری سخت می کشد..

/ 2 نظر / 12 بازدید
قاصدك

ميبينم هرشب اسمان ستاره باران است پس اينست جای بوسه هايشان ميدرخشد دريک هم اغوشی و خلوت