بوی نان
يك سينهء خراب و كمي شعر ناب

يك كوزهء شراب و كمي شعر نابدر سينهء زمين كه پر از ظلم آدمي ست

كاش ، لبخند بود و آب و كمي شعر نابآيين مردمان همه جا دل شكستن است

كو آن دل مجاب و كمي شعر ناب؟!با اين ربا و رشوه و دزدي و حرام ...

من ماندم و جواب و كمي شعر نابآنجا كه غصه ها همه بوي نان دهد

گريم براي حجاب و كمي شعر نابدر گفتگوي تمدن راه چاره نيست

چون رشتهء حباب و كمي شعر نابشب را دگر نمانده اميد گشايشي

آزادي ام سراب و كمي شعر نابفرياد مردمان همه در گلو شكست

من چون بگويم از كتاب وكمي شعر ناب؟

/ 0 نظر / 2 بازدید