هنر نيست
چو رعد آسمان
اي دل
بكش از سينه فريادي
كه خاموشي هنر نيست
در اين زندان
در اين خلوتگه تاريك ناپاكان
كه من از خويش
و تو از خويش
و او از خويش مي ترسد…
و پاكي ،
قد ناپاكي نمي ارزد

تو مردي پيشه كن جانا
كه با ذلت
همآغوشي هنر نيستچو شير از ترس خالي شو
بكش از سينه فريادي
كه خاموشي هنر نيست

/ 0 نظر / 3 بازدید