منافق

 

براي خوبي انسان بهانه لازم نيست

كنار نغمهء باران ترانه لازم نيست

بخوان ترانه وتيري به قلب غنچه بزن

براي كشتن گل تازيانه لازم نيست

قسم به رقص پرستو ميان سفرهء باد

پرنده را قفس و آشيانه لازم نيست

بيا چو ابر بهاري سرود قطره بخوان

كه فصل زرد خزان را جوانه لازم نيست

نشان خانهء حق را ز بوي باران پرس

ميان اين همه حجّت ،نشانه لازم نيست

براي اينكه دلم را به شعله بنشاني

بزن به تير نگاهت زبانه لازم نيست

/ 0 نظر / 2 بازدید