سرود تازه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ميان اين شب سنگين 

ميان اين همه  وحشت         

...ميان شب پرستي غارت و ظلمت                       

سرودي تازه خواهد خاست براي خاطر فردا

براي خاطر آنانکه در راه وطن مردانه جان دادند 

براي خاطر  آنانکه 

در راه وفا و پايمردي                                     

جان فدا کردند                                                                          

نبوسيدند آنان چکمه خونين جلادي 

و گم گشتند 

در اوراق اين دفتر                                                             

فروهر ها و مختاري و پوينده 

و سلطان پور و گلسرخي 

 ....و صد ها مرد آزاده

.

.

.

سرودي تازه خواهد رست 

                                                                 براي خاطر فردا         

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
افشين زند

مهدی بسيار عزيز،‌بسيار ممنونم که لذت خواندن اين چکامه زيبا و مملو از احساس را با من تقسيم کردی. شاد زی برادرم.