تقديم به خانهء جوان تبريز ، آنجا كه شعر ، ايجاد فضاهاي
رئاليستي و سورئاليستي است و » حرفي براي گفتن ندارد! «

شعر امروزيشعر را در قصه ها جستن خطاست
شعر امروزي ميان كوچه هاست
در نگاه مردماني كز پي يك لقمه نان
دين خود را داده اند
در سكوت پير مردي خسته از جور زمان
در عزاي نو جواني خفته در گور زمين
در ميان ريزش يك آبرو !
در ميان غيرتي بي منتها !!

شعر خود گم گشته اي بي آبروست
در درون كيف يك دختر كه جانش تشنهء بي عفتي ست
شعر امروزي براي هرزه گي ست
بابت يك بوسهء پنهاني است
بابت قلبي كه مي سوزد براي لذّتي بي اعتبار

شعر ،

احساسي براي لحظه اي تكراري است
چون حجاب خالي ما از سر ناچاري است
خواب يك بيداري است

شعر امروزي نشان از اعتياد طبع نيست

يك تجسّم از سقوط اجتماعي فاسد است/ 3 نظر / 6 بازدید
كريم

شعري خوبي است

امین

ممنون به خاطر لينک !!خوشحال شدم ..جبران می کنم